De leveringsvoorwaarden voor het online bestellen van geboortekaartjes bij ApartGeboorteKaartje.eu

Mooie design geboortekaartjes...

Geboortekaartjes bestellen was nog nooit zo makkelijk...

De leveringsvoorwaarden voor het online bestellen van geboortekaartjes bij ApartGeboorteKaartje.eu

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1.
Toepasselijkheid
 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ApartKaartje.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ApartKaartje.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ApartKaartje.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2.
Aanbiedingen / overeenkomsten
 1. Alle aanbiedingen van ApartKaartje.nl zijn vrijblijvend. ApartKaartje.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ApartKaartje.nl. ApartKaartje.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3.
Prijzen / betalingen
 1. De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euros, inclusief BTW.
 2. U kunt bij ApartKaartje.nl betalen door het te betalen bedrag over te maken op onze bankrekening vermeld op onze facturen.
 3. Betaling zal plaatsvinden voordat een bestelling verzonden wordt.

Artikel 4.
Levering / reclames / aansprakelijkheid
 1. ApartKaartje.nl streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie van uw bestelling, zo spoedig mogelijk, via een expediteur bij u te bezorgen. De genoemde levertijden gelden echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. ApartKaartje.nl maakt gebruik van de bezorg-service van een expediteur om de bestelde artikelen binnen de gewenste termijn op de juiste plaats van bestemming te krijgen. De expediteur garandeert dat 95% van haar bestellingen op tijd worden bezorgd, mits deze op tijd voor bezorging worden aangeboden. ApartKaartje.nl garandeert dat de bestellingen op tijd bij een expediteur worden aangeboden. Over de diensten van deze expediteur, kunnen wij nooit aansprakelijk worden gesteld.
 3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling schriftelijk te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
 4. Voor ontvangst van geboortekaartjes en/of enveloppen dient op verzoek, bij aflevering door de expediteur, door U getekend te worden. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient U dit zo spoedig mogelijk aan ApartKaartje.nl kenbaar te maken. Middels tekenen voor ontvangst bevestigt U de bestelde artikelen in overeenstemming met de overeenkomst te hebben ontvangen.
 5. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ApartKaartje.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de faktuur-waarde daarvan te restitueren.

Artikel 5.
Bestellingen / communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van productweergave, bestellingen en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en ApartKaartje.nl, dan wel tussen ApartKaartje.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen U en ApartKaartje.nl, is ApartKaartje.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ApartKaartje.nl.

Artikel 6.
Overmacht
 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ApartKaartje.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat ApartKaartje.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ApartKaartje.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle merken, auteursrechten, database-rechten en andere rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het materiaal op deze website (en met betrekking tot de organisatie en de lay-out van deze website) zijn het directe eigendom van ons of onze licentiehouders. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het u niet toegestaan om materiaal op deze website, in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, te veranderen, openbaar te maken, uit te zenden, te distribueren, te verkopen of over te dragen. Op alle door ApartKaartje.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ApartKaartje.nl. De bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van ApartKaartje.nl en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van 4.555,00 euro, onverminderd ApartKaartje.nl haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8.
Diversen
 1. ApartKaartje.nl gaat uitermate zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die wij op enig moment vragen zijn strikt noodzakelijk, om correct te kunnen adresseren.
 2. Indien U aan ApartKaartje.nl opgave doet van een afleveradres, is ApartKaartje.nl gerechtigd aan dat afleveradres alle bestellingen te verzenden. U bent verplicht ApartKaartje.nl van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang ApartKaartje.nl geen bericht heeft ontvangen voor wijziging van afleveradres, worden de bestellingen afgeleverd op het laatst bij ApartKaartje.nl bekende adres.
 3. Wanneer door ApartKaartje.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ApartKaartje.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
 4. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ApartKaartje.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ApartKaartje.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 5. ApartKaartje.nl tracht de producten zo waarheidsgetrouw als mogelijk op de internetsite weer te geven. ApartKaartje.nl is niet aansprakelijk voor een ondeugdelijke dan wel andere weergave op monitor van de klant. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 9.
Toepasselijk recht / bevoegd rechter
 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissements-rechtbank te Zutphen (Nederland).

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van deze site gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:
Intellectueel eigendomsrecht
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij ApartKaartje.nl of haar licentiegevers. De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van ApartKaartje.nl is verkregen.

Aansprakelijkheid
Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website.
ApartKaartje.nl mag deze website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging. ApartKaartje.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Winterswijk, 01-01-2012
Bank
Volg ons

facebook googleplus youtube

Wij verzenden naar:
Nederland flag1 en België flag2 en veel overige landen.
ApartKaartje.nl
Handelscentrum 46
7102 AL Winterswijk

Tel.: 0543-522 960